เกี่ยวกับโรงเรียน ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม


ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 


ชื่อสถานศึกษา (ภาษาไทย) โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 
ชื่อสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) Klonghadpittayakom School
อักษรย่อ ค.พ.
ที่ตั้ง เลขที่ 325 หมู่ 5 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
โทรศัพท์ 0-3724-7167 , 08-4566-7478
พื้นที่ 31 ไร่ 80 ตารางวา
สีประจำโรงเรียน ม่วง – ขาว
เอกลักษณ์ โรงเรียนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์ ยิ้มง่าย ไหว้สวย
ปรัชญา ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ หมายถึง บุคคลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา
คำขวัญ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นอินทนิล
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกบัวผัน

สภาพภูมิศาสตร์


โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ตั้งอยู่ในเขตอำเภอคลองหาด  ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่ง ในจำนวน 9 อำเภอ ของจังหวัดสระแก้ว  มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ  อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ทิศใต้                ติดต่อกับ  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว และอำเภอสำเภาลูน ประเทศกัมพูชา

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ  อำเภอวังน้ำเย็นและอำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว