ข้อมูลนักเรียน


ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563  

ชั้นเรียน  จำนวน 
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น  รวม
ชาย
หญิง
ม.1   6 105 114 219
ม.2 6 103 109 212
ม.3   6 99 102 201
รวม ม.ต้น   18 307 325 632
ม.4 4 62 83 145
ม.5  4 49 67 116
ม.6 4 42 62 104
รวม ม.ปลาย  12 153 212 365
รวมทั้งสิ้น 30 460 537 997