วิสัยทัศน์ (VISION) 


 

 

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม เป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและศักยภาพเป็นพลโลก 

บนพื้นฐานความเป็นไทย มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก้าวไปในศตวรรษที่ 21

 
Logo pnrschool.com